Di sản Địa mạo

Hang Kỳ Rằng

Thuộc quần thể hồ Thăng Hen còn có hang Kỳ Rằng  cũng được công nhận là danh thắng cấp tỉnh theo Quyết  định số 1325/QĐ-UBND ngày 25/09/2012 của UBND ...

Hồ Thăng Hen

Hồ Thăng Hen được công nhận là danh thắng quốc gia theo Quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTTDL ngày  28/12/2001 của Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, nói đến hồ Thăng Hen thì...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn