QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TỈNH CAO BẰNG

Thứ ba - 04/09/2018 23:09

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2498/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ’TTg ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 136/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công viên địa chất tỉnh Cao Bằng bao gồm huyện Trùng Khánh, huyện Hạ Lang, huyện Trà Lĩnh và một phần diện tích của huyện Hà Quảng, huyện Quảng Uyên, huyện Nguyên Bình, huyện Thạch An, huyện Hòa An và huyện Phục Hòa.

Điều 2. Quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến Công viên địa chất tỉnh Cao Bằng có Ban quản lý riêng.

Công viên sẽ được bảo tồn nguyên vẹn các giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và được quy hoạch để trình ƯNESSCO – Tổ chức văn hóa, giáo dục Liên hợp quốc công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Mọi hành vi xâm hại, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, tổn hại đa dạng sinh học, tổn hại các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Công viên địa chất tỉnh Cao Bằng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thi hành);
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– UBQG UNESCO của Việt Nam;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
– Các Ban của HĐND tỉnh;
– Báo Cao Bằng;
– Đài PT-TH Cao Bằng;
– Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
– Các PCVP UBND tỉnh;
– TTTT VP UBND tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Các CV;
– Lưu: VT, CN.

      CHỦ TỊCH

                                    (đã ký)

 

                              Hoàng Xuân Ánh

   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây