Xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020

Công viên địa chất toàn cầu (CVĐC) là mô hình phát triển KT – XH bền vững, vừa bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đồng thời sử dụng hợp lý tổng thể đa dạng tài nguyên, giá trị di sản. Mô hình CVĐC tuy mới ra đời nhưng đã được UNESCO công nhận và được thế giới tích cực triển khai.
Khu di tích lịch sử Pác Bó

Khu di tích lịch sử Pác Bó

Với những điều kiện thuận lợi về đặc điểm tự nhiên, kinh tế và nhân văn, việc thành lập CVĐC tỉnh Cao Bằng là cần thiết và mang lại ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay. Việc xây dựng và phát triển CVĐC tỉnh Cao Bằng nhằm bảo tồn, nghiên cứu, phân loại những đặc điểm tiêu biểu của tài nguyên địa chất, văn hóa, sinh học và môi trường, phục vụ lợi ích của con người; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và khách du lịch về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của các di sản địa chất (DSĐC), di sản văn hóa (DSVH), đa dạng sinh học (ĐDSH) và bảo vệ môi trường trong CVĐC Cao Băng; thúc đẩy các hoạt động phát triển KT – XH, đặc biệt là du lịch gắn với khám phá các di sản; lập quy hoạch bảo tồn và phát triển, quy hoạch xây dựng, kế hoạch quản lý và phát triển CVĐC Cao Bằng.

Dự kiến CVĐC tỉnh Cao Bằng có vị trí trung tâm về hướng đông của tỉnh, gồm các huyện: Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh và một phần diện tích các huyện: Hà Quảng, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Thạch An, Hòa An và Phục Hòa. Trên cơ sở kết quả điều tra của các đoàn khảo sát thực tế, CVĐC tỉnh Cao Bằng sẽ lấy các huyện phía đông bắc của tỉnh làm trung tâm, phạm vi CVĐC khoảng 3.072,0 km2.

Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển CVĐC tỉnh Cao Bằng:

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo tồn DSĐC, phát triển, quản lý CVĐC: Tổng hợp tài liệu hiện có, điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh gái xếp hạng các DSĐC-địa mạo, DSVH địa văn hóa, ĐDSH phục vụ công tác bảo tồn…

Hoàn thiện thể chế chính sách về bảo tồn, sử dụng hợp lý DSĐC và CVĐC tỉnh Cao Bằng: Xây dựng cơ sở pháp lý, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, sử dụng hợp lý DSĐC, CVĐC tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về DSĐC và CVĐC: Xây dựng hoàn thiện trang Web-GIS để quản lý, cập nhật và chia sẻ thông tin, tài liệu về DSĐC-địa mạo, DSVH, ĐDSH và bảo vệ môi trường bền vững trong CVĐC tỉnh Cao Bằng…

Tăng cường hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý DSĐC; tham gia xây dựng, phát triển các hoạt động khác của mạng lưới VCĐC toàn cầu..

BLB

Theo http://khcncaobang.gov.vn/

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn